Wójt Gminy Karnice ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

-pełnoletnich;

-zamieszkałych w danej gminie;

-posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

-posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

-które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na kandydatów czeka szkolenie, które zakończy egzamin. Osoby z 60% poprawnych odpowiedzi zostaną wpisane przez gminnego komisarza spisowego na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu.Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)

4) Informację dotyczącą RODO

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.                                           Adres do doręczeń: Urząd Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

Załączniki potrzebne do zgłoszenia: :

https://karnice.pl/pliki/karnice/pliki/zal_1.pdf

https://karnice.pl/pliki/karnice/pliki/zal_2.pdf

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Sylwia Jankowska – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Urzędu Gminy Karnice – tel. 91 38 77 225, e-mail: sekretarz@karnice.pl

WZÓR plakat rachmistrz pan2