Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020  umożliwia składanie wniosków w czterech nowych naborach. Oferta pomocowa dotyczy różnych kategorii i zapotrzebowań rolnictwa.

Programy obejmują między innymi:

- Inwestycje w nawadnianie gospodarstw; by zapobiec skutkom suszy, rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowania dotyczące nawadniania gruntów. Wnioski na tego typu wsparcie można składać w terminie od 30 listopada 2020 roku do 28 stycznia 2021 roku. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

- Usługi dla rolników z dofinansowaniem; o wsparcie  może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach. Termin składania dofinansowania trwa od 30 listopada 2020 do 18 stycznia 2021 .

- Inwestycje na obszarach natura 2000; pomoc skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których gdzie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Wsparcie ułatwia prowadzenie działalności rolniczej w miejscach o podwyższonych standardach środowiskowych. Termin składania wniosków trwa od 1 do 30 grudnia 2020 roku .

- Zabezpieczenie wód przed azotanami; wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Termin składania wniosków od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.

Wyżej wymienione wnioski można składać w regionalnych oddziałach ARiMR, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Wszelkie niezbędne szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują  się w linku poniżej:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/po-pieniadze-z-prow-jeszcze-w-tym-roku.html

karnickie.info