Podczas piątkowej sesji Rady Gminy Karnice przedstawiony został raport o stanie gminy oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w roku 2018. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami Rada Gminy Karnice jednomyślnie udzieliła Wójtowi Lechowi Puzdrowskiemu wotum zaufania i absolutorium.

DSC_9329

W piątek 28 czerwca odbyła się VII sesja Rady Gminy Karnice. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie raportu o stanie gminy i sprawozdania finansowego z realizacji budżetu gminy w roku 2018 r.

W ubiegłym roku dochody gminy wyniosły 18 623 817,58 zł (98,46 % planu), a wydatki 19 154 621,25 zł (94,77 % planu). Deficyt budżetu wyniósł 530 803,67 zł, przy planowanym 1 294 941,53 zł. Z wypracowanej w 2018 r. nadwyżki w wysokości 952 874,39 zł na spłatę zadłużenia przeznaczono – 159 660,00 zł. Dochody własne wyniosły 7 281 383 zł, co stanowiło 46,55 % dochodów ogółem. W dochodach własnych największy udział miały wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły 4 016 536 zł, podatku rolnego – 1 019 129 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 992 485 zł. Najwięcej gmina w 2018 r. wydała na pomoc społeczną (29,83 %), oświatę (21,78 %) i gospodarkę komunalną (18,52 %). Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 054 990,00 zł co stanowiło 10,73 % ogółu wydatków budżetu Gminy. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 656 465,65 zł. Niższe były wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 614 292,64 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wyniosło 7 128 201,12 zł. Stanowiło to 38,21 % dochodu Gminy i było niższe od maksymalnego poziomu zadłużenia, które zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60 %. Wykonanie budżetu w 2018 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Po dyskusji Rada Gminy jednomyślnie udzieliła Wójtowi Lechowi Puzdrowskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2018 r. Po absolutorium Wójt podziękował radnym i wszystkim pracownikom gminy za ich pracę w ubiegłym roku.

DSC_9324DSC_9288DSC_9284DSC_9286DSC_9616

karnickie.info