Wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca 2019r. Już w piątek przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów.  

1-KRIR-plakat wyborczy-page-002

Już w piątek będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Informujemy członków Izby Rolniczej, że Komisja Okręgowa nr 3/Grc w Karnicach będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów 5 lipca w godz. od 12:00 do 17:00 w budynku Urzędu Gminy Karnice (pomieszczenie dawnego komisariatu policji).

Członkami izby rolniczej są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy i tylko takim podatnikom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo do zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej przysługuje członkom izby. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. W okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków  posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat, lub pisemnie wskazana przez niego osoba.

Do zgłoszenia dołącza się:

- pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

- listę członków popierających kandydata zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby udzielającej poparcia, a także jej podpis. Głównym celem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji, dlatego wybory członków komisji są tak ważne. Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach.

karnickie.info