Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Do konkursu  kwalifikują się  zabytki wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, położone na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Planowana kwota w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 1 800 000 zł.. Maksymalne  dofinansowanie jednego projektu to 60 tys. zł. Wnioski można składać do 3 lutego 2020 r.

W konkursie może brać udział każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 30 lub adresem e-mail: brechnio@wzp.pl

Niezbędne  załączniki dostępne są pod adresem : http://www.kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/810-zabytki-2020-rok-nabor-wnioskow-2.

karnickie.info