Weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek segregacja odpadów na wszystkich mieszkańców.  

Dotychczas każdy mieszkaniec miał wybór: „segreguję i płacę mniej” lub „nie segreguję i płacę więcej”. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach już nie daje takiego wyboru. Obecnie wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy właściciel nieruchomości, który zbierał odpady w sposób zmieszany musi złożyć nową deklarację, ze wskazaniem obowiązku segregacji odpadów. Ustawodawca zobowiązał gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest realizowany, naliczona zostanie podwyższona opłata nawet do 4-krotności bazowej ceny. Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 

Przypominamy więc, że na właścicieli nieruchomości nałożony został ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów. W związku z tym wszystkie osoby mające złożoną deklarację na odpady niesegregowane, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Karnicach celem zmiany deklaracji na odpady segregowane.

karnickie.info