Program „Rodzina 500+” działa w Polsce od 5 lat. Świadczenie wypłacane jest rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. W tym roku, by uzyskać 500+ trzeba ponownie złożyć wniosek.

Przypominamy, że od 2021 r. zmienia się okres rozliczeniowy programu „Rodzina 500+”. W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenie muszą ponownie złożyć wymagane dokumenty. Prawo do świadczenia w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja 2022 roku. Już od 1 lutego 2021 r. wniosek o 500+  będzie można złożyć w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. Od 1 kwietnia natomiast rozpocznie się przyjmowanie wniosków w formie papierowej. Kwietniowe przekazanie wniosku drogą tradycyjną może nastąpić poprzez osobiste przedłożenie odpowiednich dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach, za pośrednictwem skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy w Karnicach lub Poczty Polskiej. Beneficjenci programu powinni pamiętać, że termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia wniosku. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu.

Osoby, które złożą wniosek najpóźniej do 30 czerwca- ustalenie prawa do świadczenia nastąpi począwszy od 1 czerwca (wypłata nie straci swojej ciągłości).

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek od 1 lipca- świadczenie będzie ustalane od miesiąca wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek nie zostanie wcale złożony to pieniądze nie będą przelewane na konto rodzica lub opiekuna prawnego.

Przyznane świadczenie 500+ nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia czyli np. zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie wychowawcze czyli Ośrodek Pomocy SpołecznejNiepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

karnickie.info