Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zmianom uległy wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Z  dniem 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wielkości jednorazowego świadczenia odszkodowawczego decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie. Tym samym od 18 maja 2018 r. prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Początek 2022 r. niesie również informacje o wzroście kwoty zasiłku chorobowego do wysokości 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. KRUS przypomina, że prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, które zostaną udokumentowane na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego. Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.

karnickie.info