Rozpoczął się nabór wniosków o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości na terenie gminy Karnice. Nabór potrwa do 15 lutego. Przypominamy również, że do końca stycznia właściciele nieruchomości, na których znajduje się azbest maja obowiązek złożyć informację o wyrobach zawierających azbest za poprzedni rok.

Nabór wniosków o usunięcie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji  na zadanie z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie  kosztów:

- demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,

- transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karnice osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego wniosku  zgłoszeniowego w terminie  do 15 lutego 2023 r.

W przypadku, konieczności wykonania prac związanych z demontażem pokrycia dachowego właściciel lub zarządca nieruchomości, ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w Gryficach. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dołącza się zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę. Kwota dofinansowania zadania może wynieść  70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 490,00 zł/Mg. W przypadku, gdy kwota przewyższy 490,00 zł/Mg zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach. BENEFICJENT pokrywa część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy o dotację w WFOŚiGW, w Szczecinie. Z właścicielami nieruchomości zakwalifikowanych do udziału w realizacji zadania usuwania  wyrobów  zawierających azbest Gmina Karnice zawrze pisemną umowę (porozumienie) regulujące zasady uczestnictwa i finansowania zadania. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca będzie uzgadniał z wykonawcą robót, wybranym przez Gminę. Orientacyjny termin realizacji zadania: (czerwiec – październik 2023 r.)

Obowiązek złożenia informacji o azbeście

Przypominamy, że 31 stycznia br. upływa termin złożenia informacji o wyrobach azbestowych. Każda osoba fizyczna będąca  właścicielem nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe musi złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest za poprzedni rok kalendarzowy”.

Dokument  podlega aktualizacji, dlatego należy go składać do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia. Dokument dostępny jest w Urzędzie Gminy w Karnicach pokój nr 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy lub pod numerem tel. 913877222.

karnickie.info