Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR czyli Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych. Jest to obowiązkowe, cykliczne badanie realizowane we wszystkich krajach UE. W Polsce wykonuje je GUS co 3–4 lata. 

Dane pozyskane z badania będą wykorzystywane do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Badanie struktury gospodarstw rolnych pomaga w ocenie stanu rolnictwa i pozwala monitorować trendy i zmiany w strukturze gospodarstw rolnych.

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.  Badanie można wykonać on-line poprzez samodzielny spis na stronie Głównego Urzędu Statystycznego lub podać dane ankieterowi statystycznemu, który będzie realizować wywiad bezpośrednio lub telefonicznie.

W czasie badania rolnicy zostaną zapytani o następujące zagadnienia:

 • użytkowanie gruntów,
 • powierzchnia zasiewów,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich,
 • nawadnianie,
 • metody produkcji roślinnej,
 • zużycie nawozów naturalnych, mineralnych i wapniowych,
 • zabiegi środkami ochrony roślin,
 • ciągniki i maszyny rolnicze,
 • działalność gospodarcza w gospodarstwie rolnym,
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego,
 • pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym.

Wszelkie dane osobowe zebrane w badaniach przetwarza się zgodnie z zasadami RODO i są one objęte zasadami tajemnicy statystycznej. Do tych danych mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej i użyją ich wyłącznie do dokonania zestawień, opracowań i analiz. Ponadto udostępnianie i publikowanie danych odbędzie się dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

PLAKAT GUS_01

karnickie.info