Wójt Gminy Karnice, Lech Puzdrowski, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2023 oraz wotum zaufania od Rady Gminy Karnice. Sesja odbyła się 26 czerwca 2024 roku w sali głównej Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.

III sesja Rady Gminy Karnice odbyła się 26 czerwca br. Porządek obrad obejmował przedstawienie raportu o stanie gminy i sprawozdania finansowego z realizacji budżetu gminy w roku 2023. W sprawozdaniu podkreślono rekordowy budżet, skuteczne zarządzanie środkami publicznymi oraz realizację kluczowych inwestycji obejmujących m.in. modernizację dróg lokalnych, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W ubiegłym roku dochody gminy wyniosły 36 039 082,35 zł, a wydatki 40 061 920,44 zł . Dochody własne to 18 295 603,93 zł, co stanowiło 50,77% dochodów ogółem. W dochodach własnych największy udział miały wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie  8 184 397,61zł oraz wpływy z udziału w podatku dochodowym (PIT) w wysokości 1 818 624,00zł.

Dotacje i subwencje z budżetu państwa stanowiły 27,36 % dochodów ogółem. Najwięcej gmina w 2023 r. wydała na gospodarkę komunalną (46,71 %) oraz oświatę (16,51%).

Środki pozyskane na inwestycje to kwota 7 880 138,73 zł, czyli 21,87% ogółu dochodów, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 15 450 068,14zł, co stanowi 38,57 % wydatków.

Największe wydatki inwestycyjne w 2023 roku to:

- Przebudowa ul. Słonecznej w Cerkwicy. Wartość inwestycji 406 000,00 zł. W 2023 wydatkowano 121 800,00 zł.

- Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w Cerkwicy. Wartość inwestycji 257 674,00 zł.

- Przebudowa placów manewrowych przy ulicy Nadmorskiej w Karnicach. Wartość nakładów w roku 2023 to 640 764,79 zł.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Karnicach. Wartość inwestycji: 153 781,49 zł.

- Przebudowa ul. Sosnowej, Brzozowej i Wiosennej w Karnicach oraz drogi w Lędzinie. Wartość inwestycji 1 823 141,82 zł. W 2023 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 1 661 582,98 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Modlimowie. Wartość inwestycji 124 722,00 zł.

- Przebudowa dróg w Cerkwicy, Ciećmierzu, Karnicach i Skalnie. Wartość inwestycji 5 984 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 220 721,59 zł.

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy. Koszt zakupu to 1 200 480,00 zł, natomiast udział środków gminy wyniósł 570 000,00 zł.

- Doposażenie ochotniczych straży pożarnych o wartości 104 418,82 zł.

- Odnowa pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 207 143,72 zł.

- Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Cerkwicy. Wartość prac remontowych 218 879,00 zł.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 6 346 784,82 zł.

- Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia w Trzeszynie. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 642 564,77 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Karnicach. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 168 044,00 zł.

- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie 656 635,26 zł.

- Przebudowa świetlicy w Cerkwicy. Wartość inwestycji to 2 495 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 1 207 953,36 zł.

Wykonanie budżetu w 2023 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Po prezentacji  Rada Gminy Karnice przystąpiła do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium. Wynik głosowań był jednoznaczny – wszyscy obecni radni wyrazili swoje poparcie dla działań Wójta Gminy Karnice Lecha Puzdrowskiego. Udzielenie absolutorium i wotum zaufania  jest potwierdzeniem skutecznego zarządzania gminą oraz uznaniem dla jego dotychczasowych osiągnięć i działań.

DSC_4059 DSC_4074 DSC_4081 DSC_4231 DSC_4212 DSC_4320 DSC_4391 DSC_4411 DSC_4418 DSC_4424 DSC_4432

 

karnickie.info