Od listopada ubiegłego roku transmisje z obrad Rady Gminy dostępne są w internecie, natomiast od poprzedniej sesji głosowania radnych odbywają się w sposób elektroniczny. Wkrótce większość materiałów do radnych trafiała będzie nie w wersjach papierowych, lecz elektronicznych.

Zmiany w ustawach samorządowych nałożyły na organy gminy czy powiatu nowe obowiązki. Wśród nich między innymi transmisję obrad organów stanowiących (rad) oraz głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych. Na dostosowanie do nowych przepisów – zakup urządzeń i oprogramowania w Gminie Karnice wydatkowano około 25 tysięcy złotych.

Od pierwszej sesji Rady Gminy nowej kadencji obrady transmitowane są w Internecie na kanale Rada Gminy Karnice w serwisie You Tube. Można także obejrzeć zapis nagrania sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karnice (www.bip.karnice.pl) w zakładce Sesje Rady. Transmisje z obrad oglądało od kilku do kilkudziesięciu osób, natomiast zarejestrowane nagrania sesji mają od 120 do 186 wyświetleń.

Natomiast od poprzedniej sesji Rady Gminy Karnice głosowania nad projektami uchwał odbywają się w formie elektronicznej. Pozwala to na bieżące śledzenie na stronie BIP tego, w jaki sposób głosowali poszczególni radni. Wykorzystywane w głosowaniach tablety mają w najbliższym czasie pozwolić także, na zredukowanie ilości materiałów dostarczanych radnym w wersjach papierowych. Będą one bowiem przesyłane w wersjach elektronicznych.

Kolejna, piąta sesja Rady Gminy odbędzie się jutro. Radni rozpatrzą miedzy innymi projekty uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, a także Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2019 r.

karnickie.info