Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła konkurs dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Tegoroczne hasło konkursu to „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Hasło konkursu to „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs  organizowany jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs ma też zwrócić uwagę na związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego czynności szczególnie niebezpieczne. Nie należy powierzać ich wykonywania dzieciom poniżej 16 lat.

W konkursie mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2008–2011. Warunkiem jest, by przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Koszalinie ul. Słowiańska 5 , 75-846 Koszalin. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.krus.gov.pl/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3866&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=85b73f8145033a3af0bf4538cbb46366

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Wysokość nagród to 500 zł. Nagrodzone prace zostaną skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej. Spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze ona 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/