Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłosił konkurs na „Eko Sołectwo”. Jury oceniając będzie brało pod uwagę m.in. zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania w zakresie realizacji przedsięwzięć ekologicznych, estetykę sołectwa oraz przedsięwzięcia mające wpływ na stan środowiska. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca.

Serdecznie zachęcamy sołectwa do wzięcia udziału konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego na: „Eko Sołectwo”.  Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu Powiatu Gryfickiego. Jego celem jest włączenie mieszkańców sołectw do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i dbałości o środowisko naturalne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Starostwa Powiatowego w Gryficach przez sołtysa, radę sołecką lub gminę karty zgłoszenia. Można do niej dołączyć materiały zawierające informacje o sołectwie i jego osiągnięciach. Zgłoszenie do konkursu „Eko Sołectwo” należy złożyć do 31 lipca br, w formie pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego pok. 410 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Jury będzie oceniać każde zgłoszone sołectwo, biorąc pod uwagę między innymi: zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania w zakresie realizacji przedsięwzięć ekologicznych, estetykę sołectwa oraz przedsięwzięcia mające wpływ na stan środowiska. Wyłonienie laureatów nastąpi do 31 sierpnia.  Dla zwycięskich sołectw przewidziane są nagrody rzeczowe.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: https://www.gryfice.pl/komunikat4327.html .

karnickie.info